10/07/15

Unu blog pro cumprèndere mègius sas resones de un'iscritura coerente

Immàgine: http://www.tempusnostru.it
Cheres iscrìere in sardu ma tenes milli dudas? Non cumprendes pro ite est mègius a impreare una paràula (o una fràsia) mègius chi no un'àtera? Ti diat pràghere a connòschere s'etimologia de sas paràulas, s'evolutzione chi ant tentu, sas modìficas fonèticas? O a ischire ite orìgine tenet unu modu de nàrrere?
B'at unu blog chi ti podet agiudare. Si narat http://limbasardacomuna.blogspot.it/, est curadu dae professor Diegu Corràine (unu de sos espertos prus cualificados in matèria de iscritura de sa limba sarda) e agiudat a cumprèndere totu custas cosas, dende a chie si cullegat sa possibilidade de fàghere preguntas e de dare cussìgios iscriende a limbasardacomuna@gmail.com.
Amus postu su cullegamentu in bassu a manu destra pro chi lu tengiais suta ogros, ma chie cheret si podet registrare pro retzire sos agiornamentos in sa posta eletrònica.
Pro comunicare in manera prus lestra bos podides iscrìere finas a su grupu Facebook omònimu.
 

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.