28/07/15

Iscanu - Laboratòrios creativos pro pitzinnos e genitores

Su 7 de austu in sa pineta de "Santu Giolzi" s'Assòtziu Alkenoè paris cun s'Assòtziu A.I.S.E.C. - (Associazione italiana socio-educatori per la cooperazione) organizant una die pro pitzinnos e genitores.
Su programma previdit:
h 10,00-11,00: "Pittori in erba" (su mundu de Kandinskij in unu laboratòriu aparitzadu dae A.I.S.E.C.).
h 11,30-12,30: "Storie di stoffa" (imbentare contos movende dae iscàmpulos de roba betza - a cura de Alkenoè).
h 17,00-19,00: "Nel verde" (atividades creativas de tantos tipos pro connòschere mègius sa natura).
Pro partetzipare tocat a fàghere su tesseramentu a s'Assòtziu Alkenoè (5 èuros), e bi cheret sa liberatòria firmada dae unu mannu.
Pro cale si siat informatzione in prus si podet telefonare a su nùmeru 349-1732862, iscrìere a alkenoe.iscanu@gmail.com o si cullegare a sa pàgina Facebook de s'eventu.


Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.