12/11/14

"Chìllio" - Emotziones musicales in un'anninnia iscrita dae Jorgi Rusta e posta in mùsica dae Giuseppe Altea

Narant chi sa mùsica est memòria e chi sa vida est mùsica. Narant finas chi sa mùsica bogat a campu ammentos e sentidos ismentigados.
Est su chi benit a conca ascurtende sa cantzone "Chìllio" ('Cullo') iscrita dae Jorgi Rusta e posta in mùsica dae su mastru Giuseppe Altea, chi faeddat de sonos de pitzinnia, de ammentos de tempos passados e de sentidos de s'ànima.
Rusta, de Bitzi, est operadore de isportellu linguìsticu e poeta a tempus pèrdidu (in custu blog amus giai publicadu sas cantzones suas "Sonnu" e "Festa", iscritas ambas duas in limbàgiu bitzichesu).
Su mastru Altea, de Arbus, at istudiadu cantu lìricu in su Cunservatòriu de Casteddu e s'est faghende connòschere in totu sa Sardigna pro sa seriedade e sa cumpetèntzia musicale. Diretore e co-fundadore de su coro Carrales, Altea at a partetzipare dae inoghe a pagu tempus a una trasmissione de Ràdio Barbàgia.
Su coro Carrales, de su restu, at cantadu paritzas bortas in Sardegna 1 in sa trasmissione "Anninnora" e si distinghet pro èssere unu coro chi rapresentat totu sa Sardigna: bi cantant coristas de Arbus, Atzara, Bilartzi, Bitzi, Bòrore, Cùglieri, Domus de Maria, Foghesu, Fonne, Iscanu, Isporlatu, Lanusè, Neoneli, Nùgoro, Orosei, Ortueri, Scalepranu, Terranoa, Tonara, imbàtidos a Casteddu pro chistiones de istùdiu o de traballu.
Dae un'annu, Carrales est promotore de sa rassigna "Paris in cuntzertu" chi permitit s'iscàmbiu de esperièntzias intre custu coro e àteros coros de Sardigna.
Sa mùsica, duncas, est sa mègius manera de aunire sa Sardigna e de bogare a campu s'identidade cun unu limbàgiu de su coro chi totus podent cumprèndere.
Iscàrriga su testu
Pro ascurtare àteras cantzones de su coro Carrales ti podes cullegare a custa pàginaNessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.