11/09/14

Resurtados de su progetu "Bilinguismu Creschet" fatu in Nùgoro

Fotografia de Angelo Canu
S'8 de cabudanni in Nùgoro, in presèntzia de s'assessore regionale a sa Cultura Claudia Firino, sas dutoressas Antonella Sorace e Manuela Mereu ant presentadu sos resurtados de su progetu "Bilinguismu Creschet".
Custu progetu, mandadu a in antis dae s'universidade de Edimburgo cun su cuntributu econòmicu de sa Provìntzia de Nùgoro e de sa Regione Sardigna, est duradu un'annu e at bidu impignadas 8 iscolas de Nùgoro, Dèsulu, Fonne, Lùvula, Mamujada, Orgòsolo e Tonara, pro unu nùmeru totale de 85 pitzinnos de I e de II elementare.
Unu traballu de cabbale, duncas, chi at cunfirmadu sos istùdios chi s'universidade de Edimburgo est faghende dae annos, e at iscumproadu chi finas sos pitzinnos sardos dae su bilinguismu nde tenent profetu mannu.
Sa professoressa Sorace at postu in evidèntzia chi est importante meda a nch'inserire sa limba sarda in iscola, pro chi sos pitzinnos afòrtighent sa limba imparada in domo, e chi pròpiu pro custu est importante a tènnere un'istandard pro sa limba iscrita.
A traballos finidos, in un'addòbiu informale cun sos operadores de Isportellu linguìsticu, s'assessore Firino at fatu a cumprèndere chi, si puru su disìgiu suo est de mandare a in antis su traballu de sos Isportellos, dinari però non bi nd'at e issa non podet promìtere nudda.
Su chi nos ponet carchi pensamentu in prus, est chi s'assessore paret torrende a s'idea betza chi auniat limba e cultura in una tutela ùnica. Si custu est beru, pro sa limba podet èssere unu dannu mannu ca su perìgulu est chi si torret a sos progetos de cultura locale veiculada in italianu. De custa manera, resurtat prus fàtzile a "ghetizare" sa limba sarda culleghende·la ebbia a argumentos folclorìsticos e a s'idea de una limba arcàica e dialetale chi a dies de oe non podet èssere cumpetitiva in manera peruna cun sas limbas prus fortes.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.