29/09/14

"Gigante, pensaci tu!"

Sa Die Europea de sas Limbas ocannu nch'est colada "sanza 'nfamia e sanza lodo". Comente amus iscritu su 26 de cabudanni (leghe inoghe), sa Regione ocannu no at bogadu mancu pìulu. Silèntziu cumpletu comente chi mai nche nd'esseret, de Die de sas Limbas.
Si est beru chi su silèntziu tenet una boghe, su de sa Regione in contu de limba sarda est de cussos chi insurdint: in custos sete meses de guvernu, su presidente no at dadu signale de vida e non s'est manifestadu de peruna manera francu sa borta chi at naradu chi issu a faeddare in sardu non b'est bonu (leghe su cummentu de Roberto Bolognesi).
Ma mancu Soru bi fiat bonu, in illo tèmpore, epuru si b'est improntadu e l'at fatu cun onore e mèritu. In un'atòbiu fatu in Casteddu in su 2008, est istadu pròpiu Soru chi at naradu chi "s'ùnica cosa chi podeus fai est no prus de chistionai de lingua sarda o de sardu, ma de chistionai IN sardu. Est s'ùnica cosa vera chi podeus fai ògnia dii" (abbàida su vìdeu).
Su 27 de custu mese, in un'atòbiu fatu in Tàtari, Soru at torradu a nàrrere chi est semper de acordu cun su programma de su 2004 e cun s'impreu de sa Limba Sarda Comuna comente elementu de difesa de su sardu. Soru non timet a faeddare de identidade, mancari carchi intelletuale de su partidu suo bi l'apat iscussigiadu (leghe s'artìculu de Limbasarda 2.0).
Ite devimus fàghere? Isperare chi Soru bestidu de Terminator peset su partidu suo a bolare comente in sas tauleddas de "Intanto in viale Trento"?
Boh. A custu puntu paret chi non b'apat àteru isetu.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.