07/08/14

Unu para bestidu a grogu

Foto: http://lanuovasardegna.gelocal.it
In sa vida si nde bidet de ogni colore, e oe in Sàgama amus atopadu unu para bestidu totu a grogu (totu: àbidu, giubbotinu catarifrangente e finas su "carrocinu" chi portat a tira).
In s'incomintzu amus pensadu a carchi santone indianu, ma imbetzes nât·chi est catòlicu e paret chi siat andende peri su mundu a preigare s'amore pro sa gente e pro sa natura. Si narat Andrzej Piotr Witchen e in bator meses (dae cando est imbàtidu a Sardigna) nât·chi at fatu prus de 1.000 chilòmetros a pee.
Paret chi siat apassionadu de nuraghes (nât·chi cheret iscrìere unu libru chi faeddat de s'època nuràgica) e sas aventuras suas las est publichende in Facebook e in Youtube.
Comente at iscritu in sa pàgina Facebook sua, dae Sàgama at a andare a Iscanu, e a pustis a Cuglieri, Santu Lussurzu, Bonàrcadu, Sèneghe, Narabuìa (Narbolia), Arriora, Nurachi, Donigala, Aristanis, Tiria, Marrùbiu, Terraba, Arcidanu (San Nicolò Arcidano), Casa Scanu, Casa Mùrgia, Gùspini, Arbus, Buggerru, Montecani, Nèbida, Fontanamare, Marina de Gonnesa.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.