16/06/14

Assemblea CSU de Santa Justa: ite at essidu a campu

Fotografia de Anzelu Canu
Sàbadu passadu in Santa Justa s'est fata sa prima assemblea generale de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale (CSU), nàschidu cun s'iscopu de fàghere vigilàntzia, informatzione e cunfrontu subra de sa polìtica linguìstica in Sardigna.
A s'atopu b'at partetzipadu gente meda acudida dae totu sa Sardigna, e unu de sos primos impignos leados est de mandare una delegatzione a faeddare cun su presidente Pìgliaru, s'assessora Firino e sas cummissiones Cultura e Autonomia pro pedire chi sa chistione de sa limba tèngiat s'atentzione chi mèritat dae su Guvernu regionale (bidu chi finas a como no est istada una prioridade).
Su perìgulu, difatis, est chi sa polìtica non diat cara peruna a sa polìtica linguìstica, cun s'iscùsia chi connoschet pagu s'argumentu. O peus puru: chi su Guvernu regionale, tenende informatziones isballiadas, fatzat sèberos chi nde podent betare a terra deghe annos de traballu sena pensare chi non b'at prus tempus de fraigare totu a nou.
Inteventos meda ant faeddadu de s'importàntzia de tènnere un'istandard pro pòdere atuare una polìtica linguìstica coerente, e paritzos ativistas ant faeddadu de sa netzessidade chi su Movimentu Linguìsticu s'impignet politicamente in manera prus crara.
Chie cheret aderire a su Coordinamentu lu podet fàghere imbiende una mail a s'indiritzu sardufitziale@gmail.com.


Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.