17/04/14

Unu progetu de Condaghes pro s'iscola elementare

Cantas bortas sos maistros, cherende fàghere una letzione de grammàtica o de istòria in sardu, s'agatant disisperados ca materiale didàticu non si nd'agatat e si devent imbentare totu dae bellanou... Est ca, comente narat su ditzu, "chie no ischit est cumpàngiu de su tzegu".
Oe amus iscobertu chi su materiale in Rete b'est, est bene fatu meda e lu podet impreare chie si siat, addatende·lu e megiorende·lu ma sena s'ischerbeddare a lu fàghere totu a nou.
Abbaidade custu progetu fatu dae Condaghes (cun finantziamentu regionale) pro s'iscola elementare. Tratat de istòria e b'at finas una parte de grammàtica.
Una cosa est, s'òmine chi no ischit!!!
Bae a "Limba e contos" (progetu de istòria)

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.