18/12/13

SMIRG. E poi nant•chi non faghet...

Pro torrare risposta a totu sos chi narant chi in sardu si podet faeddare ebbia de màndigos e de contos de foghile, oe bos contamus de SMIRG ("Sardinian Mediterranean Imaging Research Group"), un'Assòtziu de radiòlogos sardos chi, cherende pònnere in pare sas esperièntzias issoro e las cumpartzire cun àtere, at creadu unu situ de divulgatzione iscientìfica chi benit a èssere unu puntu de riferimentu importante in su panorama iscientìficu internatzionale.
Bastat de nàrrere chi, si chircades "Contrast Media" in Google, custu situ essit in sos primos chimbe resurtados in mesu de 113.000.000 (dicansi chentu e trèighi milliones).
Bene. Custu situ est iscritu in bator limbas: inglesu, SARDU, catalanu e italianu. In sardu puru, eja, ca cussos dotores radiòlogos pensant chi sa limba issoro balet cantu balent sas limbas angenas.
A unu de issos, Vincenzo Migaleddu (radiòlogu e membru de Isde Sardigna - Assòtziu "Medici per l'Ambiente") li preguntamus: "Ma beru est chi non faghet, a faeddare de meighina in sardu?". Nos rispondet: "Istereòtipos banales". E difatis in su situ de SMIRG si faeddat de infoprogrammas, de mèdios de cuntrastu, de diàgnosi ultrasonogràfica, non de macarrones de busa cun ghisau.
Ogni cosa, si podet fàghere. Bastat a bi crèere.
 


Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.