06/11/13

Bentos de bufera

Cada tantu, in contu de limba sarda, si pesant bentos de bufera chi paret chi nde chèrgiant ghetare a terra totu su traballu fatu finas a como, pro torrare a fraigare su mundu dae bellanou.
Est su chi est capitende in custas dies, chi sunt essende in sos giornales artìculos de cada genia contra a s'istandard gràficu regionale. S'ùrtimu est de eris e est un'atacu fatu dae Attilio Mastino (retore de s'Universidade de Tàtari) a su libru "Il sardo. Una lingua normale" de Giusepe Coròngiu (diretore de su Servìtziu Limba Sarda de sa Regione).
In s'artìculu si crìticant paritzas cosas de su libru, ma su chi nos interessat in custu momentu est sa parte in ue narat chi "La Limba Sarda Comuna nascerebbe solo a condizione di rinnegare quelle che Corongiu considera 'le 377 parlate isolane' ".
Nois su libru l'amus lèghidu, e non nos paret chi s'idea de s'autore siat custa.
Comente oramai ischint totus, in sa comunicatzione in limba sarda b'at àmbitos diferentes: pro si fàghere a cumprèndere dae totu sos Sardos b'at un'istandard gràficu comune (sa LSC, per l'appunto); pro chie cheret comunicare in àmbitos locales bi sunt sos limbàgios de ogni bidda; e pro sos prus pibincosos b'est s'alfabetu fonèticu internatzionale.
Niunu de nois, chi puru impreamus sa LSC in sos testos pùblicos, rinnegat su limbàgiu de bidda sua (bi diat mancare puru! nos paret su mègius de totus, su nostru...). Amus cumpresu però chi a tènnere una limba super partes, pro chie l'impreat ogni die, est mègius.
Chi poi custa limba non siat perfeta l'ischimus totus, e fortzis no li diat pèrdere una "revisione" de sas partes prus corriatas pro chi totus l'atzetent e si bi riconnoscant.
Ma a nche fulliare su pitzinnu paris cun s'abba bruta nos paret tropu, ca nois punnamus a chi su sardu siat de a beru una limba normale, de pòdere impreare finas in s'Universidade. Non nos paret birgòngia a faeddare de matemàtica, de fìsica, de linguìstica in sardu, e antzis tenimus s'isetu chi no istentent a bènnere cussos tempos chi narat Mastino, cando su Movimentu Linguìsticu at a pòdere traballare (in sardu e pro sa limba sarda) in paghe e cuncordu cun s'Universidade.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.