19/03/13

"Diariu Sardu" de ràdio Planàrgia

Radio Planàrgia faeddat in sardu.
Sa ràdio istòrica de Bosa, nàschida in su 1979 comente emitente religiosa e arrivada in custos 35 annos a si fàghere connòschere e apretziare in totu sa Sardigna, no at isetadu a li nàrrere "marranu" pro incomintzare a faeddare in sardu.
Dae ocannu passadu at aviadu sa trasmissione "Diariu Sardu", curada dae Mariu Antiogu Sanna e realizada cun su contributu regionale de sa Lege 26/1997. Programma de informatzione, atualidade, cultura e mùsica in limba sarda, mustrat chi sos mèdios massivos podent faeddare in sardu de cale si siat cosa.
Sa ràdio trasmitit in custas frecuèntzias:
98.750, 101.00, 103.00, 103.850 Mhz (pro Bosa e Planàrgia)
89.600 Mhz (pro Aristanis e Campidanu de Mesu)
92.400 Mhz (pro Thiesi)
Chie cheret la podet ascurtare finas in Internet  culleghende.si a su situ www.radioplanargia.net/.
Su programma "Diariu Sardu" b'est ogni die (lunis-chenàbura) dae sas 19,05 a sas 20,05 e, cherende, si nde podet lèghere sa sìntesi in su blog http://diariusardu.myblog.it/.


Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.