09/08/12

A ite serbit un'istandard gràficu

Càpitat chi a bortas non si cumprendet bene a ite serbit un'istandard de iscritura. Giagu Ledda, in un'artìculu craru e fàtzile, l'ispiegat cun pagas paràulas.
In sìntesi, sos puntos printzipales sunt custos:
1. In totue s'istandardizatzione la faghet una cummissione de espertos, non si podet fàghere "a referendum" ca diat èssere una babilònia.
2. S'istandard devet sìghere critèrios craros e permìtere a totu sas variantes de si cumprèndere a pare.
3. Sas règulas de iscritura de s'italianu no las cuntestamus (pro ite "io ho" e non "ciò"? pro ite "a me piace" e non "a me mi piace"?). Pro ite, cando si tratat de sas règulas de su sardu iscritu, semus prontos a puntare su pòddighe?
4. A non chèrrere perunu istandard (o a nde chèrrere tantos diversos) est a atzetare de iscrìere in italianu ebia, ca est prus fàtzile.

A ite serbit, duncas, un'istandard?
Comente iscriet Diegu Corràine, s'istandard tenet funtziones generales (pro si fàghere a cumprèndere in totue, màssimu in s'ufitzialidade).
Sas variedades dialetales tenent funtziones locales (las cumprendent in ue faeddant cussa variedade particulare).
Sunt livellos diferentes de comunicatzione, e est importante de cumprèndere cando est ùtile unu e cando s'àteru.
Leghe s'artìculu de Diegu Corràine

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.