19/07/12

Iscanu - "A b'enis, ajò"?

Pro chie totu est interessadu a sa promotzione de sa limba sarda, su libreddu "A b'enis, ajò?" podet dare carchi idea pro torrare a impreare su sardu in sa vida de ogni die.
Publicadu in su 2003 a cura de s'Amministratzione comunale e pensadu pro famìllias e giòvanos, proponet deghe reguleddas fàtziles e semper atuales pro torrare a faeddare in sardu in domo e foras dae domo.
Iscàrriga su file